top of page

Publications

2023

139. Wang, Yunfan, Zixin Zeng, Yuxuan Zhang, Zhuoqiong Zhang, Leyu Bi, Aoxi He, Yuanhang Cheng, Alex K‐Y. Jen, Johnny C. Ho, and Sai‐Wing Tsang. "Unlocking the Ambient Temperature Effect on FA‐based Perovskites Crystallization by In‐situ Optical Method." Advanced Materials (2023): 2307635.[Link]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138. He, Aoxi, Yunfan Wang, Peng Tang, Zhuoqiong Zhang, Zixin Zeng, Yuxuan Zhang, Xia Hao et al. "Unraveling the Impact of Bromine Incorporation on the Hybrid Perovskite Film Phase Evolution Mechanism by In Situ Characterization." Advanced Energy Materials: 2300957.[Link]

137. An, Yidan, Nan Zhang, Zixin Zeng, Yating Cai, Wenlin Jiang, Feng Qi, Lingyi Ke et al. "Optimizing Crystallization in Wide‐Bandgap Mixed Halide Perovskites for High‐Efficiency Solar Cells." Advanced Materials (2023): 2306568.[Link]

136. Chen, Weilong, Taili Liu, Jie Zou, Di Zhang, Man Kit Tse, Sai‐Wing Tsang, Jingdong Luo, and Alex K‐Y. Jen. "Push‐pull Heptamethines Near The Cyanine Limit Exhibiting Large Quadratic Electro‐Optic Effect." Advanced Materials (2023): 2306089. [Link]

135. Li, Yuhao, Minchao Qin, Yunfan Wang, Shiang Li, Zhaotong Qin, Sai‐Wing Tsang, Chun‐Jen Su, Yubin Ke, and Xinhui Lu. "Controllable Black‐to‐Yellow Phase Transition by Tuning the Lattice Symmetry in Perovskite Quantum Dots." Small (2023): 2303885. [Link]

134. Liu, Ming, Leyu Bi, Wenlin Jiang, Zixin Zeng, Sai‐Wing Tsang, Francis R. Lin, and Alex K‐Y. Jen. "Compact Hole‐selective Self‐assembled Monolayers Enabled by Disassembling Micelles in Solution for Efficient Perovskite Solar Cells." Advanced Materials (2023): 2304415. [Link]

133. Lai, Zhengxun, Zixin Zeng, You Meng, Yuxuan Zhang, Yi Shen, Wei Wang, Dengji Li et al. "Tailoring the Fabrication Method of Dion–Jacobson 2D Halide Perovskites toward Highly Crystalline and Oriented Films." Advanced Functional Materials (2023): 2305539. [Link]

132. Li, Dengji, You Meng, Yuxuan Zhang, Pengshan Xie, Zixin Zeng, Wei Wang, Zhengxun Lai et al. "Selective Surface Engineering of Perovskite Microwire Arrays." Advanced Functional Materials (2023): 2302866. [Link]

131. Li, Fengzhu, Xiang Deng, Zhangsheng Shi, Shengfan Wu, Zixin Zeng, Deng Wang, Yang Li et al. "Hydrogen-bond-bridged intermediate for perovskite solar cells with enhanced efficiency and stability." Nature Photonics (2023): 1-7. [Link]

130. Bi, Leyu, Qiang Fu, Zixin Zeng, Yunfan Wang, Francis R. Lin, Yuanhang Cheng, Hin-Lap Yip, Sai Wing Tsang, and Alex K-Y. Jen. "Deciphering the Roles of MA-Based Volatile Additives for α-FAPbI3 to Enable Efficient Inverted Perovskite Solar Cells." Journal of the American Chemical Society 145, no. 10 (2023): 5920-5929. [Link]

129. Zhu, Zhaohua, Yang Li, Zhiqiang Guan, Yan Wu, Zixin Zeng, Sai-Wing Tsang, Shihao Liu, Xiao Huang, and Chun-Sing Lee. "Spatial Control of the Hole Accumulation Zone for Hole-Dominated Perovskite Light-Emitting Diodes by Inserting a CsAc Layer." ACS Applied Materials & Interfaces 15, no. 5 (2023): 7044-7052. [Link]

128. Shil, Sujit Kumer, Fei Wang, Kingsley O. Egbo, Ying Wang, Cheuk Kai Gary Kwok, Sai-W. Tsang, Johnny C. Ho, and Kin Man Yu. "Chemical vapor deposition growth and photodetector performance of lead-free all-inorganic crystalline Cs 3 Sb 2 X 9 (X= I, Br) perovskite thin films." Journal of Materials Chemistry C 11, no. 14 (2023): 4603-4613. [Link]

127. Chandran, Hrisheekesh Thachoth, Hua Tang, Taili Liu, Sudhi Mahadevan, Kuan Liu, Zhen Lu, Jiaming Huang et al. "Architecturally simple organic photodiodes with highly competitive figures of merit via a facile self-assembly strategy." Materials Horizons 10, no. 3 (2023): 918-927. [Link]

126. Xie, Pengshan, Xu Chen, Zixin Zeng, Wei Wang, You Meng, Zhengxun Lai, Quan Quan et al. "Artificial Visual Systems With Tunable Photoconductivity Based on Organic Molecule‐Nanowire Heterojunctions." Advanced Functional Materials 33, no. 4 (2023): 2209091. [Link]

3_edited.png
bottom of page