top of page

Publications

2020

107. Zhang, Wenjuan, Xingtong Chen, Yuhui Ma, Zhiwei Xu, Longjia Wu, Yixing Yang, Sai-Wing Tsang, and Song Chen. "Positive aging effect of ZnO nanoparticles induced by surface stabilization." The Journal of Physical Chemistry Letters 11, no. 15, 5863-5870, (2020) [Link]

106. Yuhui Ma, Yuanhang Cheng, Xiuwen Xu, Menglin Li, Chujun Zhang, Sin Hang Cheung, Zixin Zeng, Dong Shen, Yue‐Min Xie, Ka Lok Chiu, Fen Lin, Shu Kong So, Chun‐Sing Lee, Sai‐Wing Tsang, "Suppressing Ion Migration across Perovskite Grain Boundaries by Polymer Additives", Adv. Funct. Materials,2006802, (2020) [Link]

105.Mohammad K. Hossain, Pengfei Guo, Wayesh Qarony, Yuen H. Tsang, Chaoping Liu, Sai W. Tsang, Johnny C. Ho & Kin M. Yu, "Controllable optical emission wavelength in all-inorganic halide perovskite alloy microplates grown by two-step chemical vapor deposition", Nano Research,13,2939–2949,(2020)[Link]

 

104. Hrisheekesh Thachoth Chandran, Taili Liu, Dong Shen, Zhiqiang Guan, Menglin Li, Juan Antonio Zapien, Sai-Wing Tsang, Ming-Fai Lo, Chun-Sing Lee", A Family of Small Molecular Materials Enabling Consistently Lower Recombination Losses in Organic Photovoltaic Devices", Sol.RRL,4, 2000245,(2020) [Link].

 

103. Yue‐Min XieZixin ZengXiuwen Xu, Chunqing Ma, Yuhui Ma, Menglin Li, Chun‐Sing Lee, Sai‐Wing Tsang, "FA-Assistant Iodide Coordination in Organic-Inorganic Wide-Bandgap Perovskite with Mixed Halides", Small, 16, 10, 1907226, (2020).[Link]

102. Zhiqiang Guan, Dong Shen, Menglin Li, Chunqing Ma, Wen-Cheng Chen, Xiao Cui, Bin Liu, Ming-Fai Lo, Sai-Wing Tsang, Chun-Sing Lee, Wenjun Zhang, "Effects of Hydrogen Bonds between Polymeric hole-transporting Material and Organic Cation Spacer on Morphology of Quasi-Two-Dimensional Perovskite Grains and Their Performance in Light-Emitting Diodes"ACS applied materials & interfaces,12, 8, 9440-9447, (2020).[Link]

101. Chaoyu Xiang, Longjia Wu, Zizhe Lu, Menglin Li, Yanwei Wen, Yixing Yang, Wenyong Liu, Ting Zhang, Weiran Cao, Sai-Wing Tsang, Bin Shan, Xiaolin Yan & Lei Qian, "High efficiency and stability of ink-jet printed quantum dot light-emitting diodes", Nature Communications,11,1646, (2020). [Link]

4.png
5.png
bottom of page