top of page

Publications

2019

100. Liu Taili, Foo Yishu, Zapien Juan Antonio, Li Menglin, Sai-Wing Tsang, "A generalized Stark effect electromodulation model for extracting excitonic properties in organic semiconductors", Nature Communications, 10, 5089,(2019)[Link]

 

99. Yuanhang ChengFranky So, Sai-Wing Tsang, "Progress in air-processed perovskite solar cells: from crystallization to photovoltaic performance", In Materials Horizons, 6, 8, p. 1611-1624,(2019).[Link]

 

98. Yatong Chen, Xiuwen Xu, Ning Cai, Sainan Qian, Ruixi Luo, Yanping Huo, Sai‐Wing Tsang, "Rational Design of Dopant-Free Coplanar D-π-D Hole-Transporting Materials for High-Performance Perovskite Solar Cells with Fill Factor Exceeding 80%",  Advanced Energy Materials,9, 39, 1901268, (2019).[Link]

 

97. Huixia Luo, Wenjuan Zhang, Menglin Li, Yixing Yang, Mingxuan Guo, Sai-Wing Tsang, Song Chen, “On the Origin of Sub-Threshold Turn-On in Quantum-Dot Light-Emitting Diodes”, ACS Nano,13, 7, 8229–8236, (2019).[Link]

96. Yuemin Xie, Xiuwen Xu, Chunqing Ma, Menglin Li, Yuhui Ma, Chun-Sing Lee, Sai Wing Tsang, “Synergistic Effect of Pseudo-Halide Thiocyanate Anion and Cesium Cation on Realizing High-Performance Pin-Hole Free MA-Based Wide-Bandgap Perovskites”, ACS Applied Materials and Interfaces,11, 29, 25909–25916 (2019).[Link]

95. Yuanhang Cheng, Menglin Li, Xixia Liu, Sin Hang Cheung, Hrisheekesh Thachoth Chandran, Ho-Wa Li, Xiuwen Xu, Yue-Min Xie, Shu Kong So, Hin-Lap Yip, Sai-Wing Tsang, “Impact of surface dipole in NiOx on the crystallization and photovoltaic performance of organometal halide perovskite solar cells”, Nano Energy, 61, 496,(2019).[Link]

 

94. Xiuwen Xu, Yue-Min Xie, Yuhui Ma, Menglin Li, Chunqing Ma, Chun-Sing Lee, Sai-Wing Tsang, "The Role of Diammonium Cation on the Structural and Optoelectronic Properties in 3D Cesium-Formamidinium Mixed-Cation Perovskite Solar Cells"Solar RRL,3,8, 1900140, (2019).[Link]

93. Yue-Min Xie, Chunqing Ma, Xiuwen Xu, Menglin Li, Yuhui Ma, Jing Wang, Hrisheekesh Thachoth Chandran, Chun-Sing Lee, Sai-Wing Tsang, “Revealing the crystallization process and realizing uniform 1.8 eV MA-based wide-bandgap mixed-halide perovskites via solution engineering”, Nano Research, 12, 1033 (2019).[Link]

92. Song Chen, Weiran Cao, Taili Liu, Sai-Wing Tsang, Yixing Yang, Xiaolin Yan, Lei Qian, “On the degradation mechanisms of quantum-dot light-emitting diodes”, Nature Communications, 10, 765 (2019).[Link]

91. Xiuwen Xu, Menglin Li, Yue-Min Xie, Yuhui Ma, Chunqing Ma, Yuanhang Cheng, Chun-Sing Lee, Sai-Wing Tsang, “Porous and Intercrossed PbI2–CsI Nanorod Scaffold for Inverted Planar FA–Cs Mixed-Cation Perovskite Solar Cells”, ACS Applied Materials and Interfaces 11, 6126 (2019).[Link]

90. Yuanhang Cheng, Franky So, Sai-Wing Tsang, “Progress in air-processed perovskite solar cells: from crystallization to photovoltaic performance”, Materials Horizons, DOI: 10.1039/C9MH00325H (2019).[Link]

89. Yuhui Ma, Ting-Wing Choi, Sin Hang Cheung, Yuanhang Cheng, Xiuwen Xu, Yue-Min Xie, Ho-Wa Li, Menglin Li, Huixia Luo, Wenjuan Zhang, Shu Kong So, Song Chen, Sai-Wing Tsang, “Charge transfer-induced photoluminescence in ZnO nanoparticles”, Nanoscale 11, 8736 (2019).[Link]

thumbnail_1.jpg
1-s2.0-S2211285519304033-fx1.jpg

88. Xiuwen Xu, Menglin Li, Yue-Min Xie, Yuhui Ma, Chunqing Ma, Yuanhang Cheng, Chun-Sing Lee, Sai-Wing Tsang."Porous and Intercrossed PbI2-CsI Nanorod Scaffold for Inverted Planar FA-Cs Mixed-Cation Perovskite Solar Cells" ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11, 6, 6126–6135, (2019).[Link]

Xiu Wen Xu_AMI.png

87.  Menglin LiXiuwen Xu , Yuemin Xie, Ho-Wa LiYuhui Ma,Yuanhang Cheng, Sai-Wing Tsang, "Improving the conductivity of sol-gel derived NiOx with a mixed oxide composite to realize over 80% fill factor in inverted planar perovskite solar cells" Journal of Materials Chemistry A, 7, 9578-9586 (2019) [Link]

Menglin LI_JMCA.png
bottom of page