top of page

Publications

2017

73. Tianying Sun, Xian Chen, Limin Jin, Ho-Wa Li, Bing Chen, Bo Fan, Bernard Moine, Xvsheng Qiao, Xianping Fan, Sai-Wing Tsang, Siu Fung Yu and Feng Wang, ''Broadband Ce(III)-Sensitized Quantum Cutting in Core–Shell Nanoparticles: Mechanistic Investigation and Photovoltaic Application'' The Journal of Physical Chemistry Letters, 8, 5099. (2017) [Link]

72. Yuanhang Cheng, Xiuwen Xu, Yuemin Xie, Ho-Wa Li, Jian Qing, Chunqing Ma, Chun-Sing Lee, Franky So, Sai-Wing Tsang ''18% High-Efficiency Air-Processed Perovskite Solar Cells Made in a Humid Atmosphere of 70% RH'' Solar RRL, DOI:10.1002/solr.201700097. (2017) [Link]

71. Hrisheekesh Thachoth Chandran, Tsz‐Wai Ng, Yishu Foo, Ho‐Wa Li, Jian Qing, Xiao‐Ke Liu, Chiu‐Yee Chan, Fu‐Lung Wong, Juan Antonio Zapien, Sai‐Wing Tsang, Ming‐Fai Lo, Chun‐Sing Lee ''Direct Free Carrier Photogeneration in Single Layer and Stacked Organic Photovoltaic Devices'' Advanced Materials, 29, 1606909. (2017) [Link]

70. Xiaoguang Liang, Heng Zhang, Ho-Wa Li, Lei Shu, HoYuen Cheung, Dapan Li, SenPo Yip, Qing Dan Yang, Chun-Yuen Wong, Sai-Wing Tsang, Johnny C Ho ''Enhanced Self-Assembly of Crystalline, Large-Area, and Periodicity-Tunable TiO2 Nanotube Arrays on Various Substrates'' ACS Applied Materials & Interfaces, 9, 6265-6272. (2017) [Link]

69. Chen Sun, Zhihong Wu, Zhanhao Hu, Jingyang Xiao, Wenchao Zhao, Ho-Wa Li, Qing-Ya Li, Sai-Wing Tsang, Yun-Xiang Xu, Kai Zhang, Hin-Lap Yip, Jianhui Hou, Fei Huang, Yong Cao ''Interface design for high-efficiency non-fullerene polymer solar cells'' Energy & Environmental Science. (2017) [Link]

68. Ping Deng, Carr Hoi Yi Ho, Yong Lu, Ho-Wa Li, Sai-Wing Tsang, Shu Kong So, Beng S Ong "Naphthalene diimide-difluorobenzene-based polymer acceptors for all-polymer solar cells" Chemical Communications, 53, 3249-3252. (2017) [Link]

67. Xiuwen Xu, Chunqing Ma, Yuanhang Cheng, Yue-Min Xie, Xueping Yi, Bhoj Gautam, Shengmei Chen, Ho-Wa Li, Chun-Sing Lee, Franky So, Sai-Wing Tsang ''Ultraviolet-ozone surface modification for non-wetting hole transport materials based inverted planar perovskite solar cells with efficiency exceeding 18%'' Journal of Power Sources, 360, 157–165. (2017) [Link]

66. Qing-Dan Yang, Jia Li, Yuanhang Cheng, Ho-Wa Li, Zhiqiang Guan, Binbin Yu and Sai-Wing Tsang ''Graphene oxide as an efficient hole-transporting material for high-performance perovskite solar cells with enhanced stability'' J. Mater. Chem. A, 5, 9852–9858 (2017) [Link]

65. Hang Yin, Sin Hang Cheung, Jenner H. L. Ngai, Carr Hoi Yi Ho, Ka Lok Chiu, Xiaotao Hao, Ho Wa Li, Yuanhang Cheng, Sai Wing Tsang, Shu Kong So, ''Thick-Film High-Performance Bulk-Heterojunction Solar Cells Retaining 90% PCEs of the Optimized Thin Film Cells'' Advanced Electronic Materials DOI: 10.1002/aelm.201700007, (2017)  [Link]

64. Hang Yin, Ka Lok Chiu, Carr Hoi Yi Ho, Harrison Ka Hin Lee, Ho Wa Li, Yuanhang Cheng, Sai Wing Tsang, Shu Kong So, "Bulk-heterojunction solar cells with enriched polymer contents" Organic Electronics 40, 1(2017)  [Link]

63. Carr Hoi Yi Ho, Sin Hang Cheung, Ho-Wa Li, Ka Lok Chiu, Yuanhang Cheng, Hang Yin, Mau Hing Chan, Franky So, Sai-Wing Tsang, Shu Kong So, "Using Ultra-Low Dosages of Electron Acceptor to Reveal the Early Stage Donor-Acceptor Electronic Interactions in Bulk Heterojunction Blend" Advanced Energy Materials 1602360 (2017) [Link]

bottom of page